Zastaw na rzeczach pozostawionych w lokalu w centrum handlowym.

Autor: 15 czerwca 20121 komentarz

Kontynuujemy wątek zabezpieczenia umowy najmu w centrum handlowym, rozpoczęty w tym miejscu. Wspomniałem ostatnio, że jednym ze środków zabezpieczenia roszczeń wynajmującego wobec najemcy jest zastaw wynikający z art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego.

art. 670 Kodeksu cywilnego

§ 1. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.
Z punktu widzenia najemcy lokalu użytkowego w galerii handlowej najistotniejsze są dwie kwestie dotyczące tak zwanego zastawu ustawowego, to jest zakres zabezpieczanych roszczeń oraz okres obowiązywania zastawu.
Zastaw wynikający z art. 670 § 1  Kodeksu cywilnego zabezpiecza następujące roszczenia wynajmującego przysługujące mu wobec najemcy:
  1. o zapłatę czynszu,
  2. o zapłatę świadczeń dodatkowych.
Czym są świadczenia dodatkowe? Sposób rozumienia tego pojęcia będzie z pewnością sporny w sytuacji konfliktowej pomiędzy najemcą oraz wynajmującym. W uproszczeniu możemy przyjąć, że będą to inne należności wynajmującego związane z wykonywaniem umowy najmu, o tyle o ile polegają na wykonywaniu różnego rodzaju świadczeń.
Do takich świadczeń mogą należeć opłaty wspólne, opłaty marketingowe i inne podobne . Zastaw wynikający z art. 670 § 1  Kodeksu cywilnego nie będzie zabezpieczał roszczenia o naprawienie szkody (zapłatę odszkodowania), ani też o zapłatę kary umownej – w tych przypadkach nie jest możliwe ustalenie jakiegokolwiek świadczenia wynajmującego na rzecz najemcy. Za kwestię sporną można też uznać roszczenia o zapłatę odsetek związanych z brakiem terminowego spełnienia świadczeń, o których napisałem w zdaniach poprzedzających.
Pamiętaj, że zastaw ustawowy nie zabezpiecza roszczeń wynajmującego, z którymi najemca zalega dłużej niż rok czasu.

Kiedy wygasa zastaw wynikający z art. 670 § 1  Kodeksu cywilnego? Rozstrzyga o tym

Art. 671 Kodeksu cywilnego:
Art. 671 Kodeksu cywilnego
§ 1. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte.
Zastaw ustawowy wygaśnie tak szybko, jak wyniesiesz przedmioty z lokalu znajdującego się w centrum handlowym. Podsumowując, zastaw obowiązuje od chwili wniesienia rzeczy do lokalu, do czasu ich usunięcia.
O tym jakie rzecz zostają objęte zastawem ustawowym, czy wynajmujący może podejmować kroki zmierzające do zablokowania wyniesienia przedmiotów objętych zastawem z lokalu oraz czy zastaw obowiązuje w przypadku sprzedaży przedmiotów znajdujących się w lokalu napiszę w kolejnym wpisie.

Kategorie: OdpowiedzialnośćWyjścieZabezpieczenie
Tagi:

Skomentuj

Back to Top