Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień

Autor: 16 kwietnia 20123 komentarze

O ogólnych zasadach obliczania terminu wypowiedzenia umowy najmu – w tym zwłaszcza sposobie obliczania końca biegu terminu wypowiedzenia – pisałem w jednym z poprzednich wpisów – tutaj.

Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne (i od chwili tej oblicza się bieg terminu wypowiedzenia) z chwilą jego doręczenia wynajmującemu (lub najemcy). Pojęcie doręczenia w prawie cywilnym rozumiane jest jako stworzenie innej osobie możliwości zapoznania się treścią danego oświadczenia.

Art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Czasami może zależeć Ci na rozwiązaniu umowy najmu w ściśle oznaczonym dniu, to jest w dniu późniejszym niż wynikałoby to z upływu samego terminu wypowiedzenia. Zazwyczaj będziesz zainteresowany rozwiązaniem umowy z końcem trwania danego miesiąca (roku) kalendarzowego. Możesz osiągnąć to na dwa sposoby:

 1. doręczając wypowiedzenie w ściśle oznaczonym terminie,
 2. określając dzień:
  • od którego wynajmujący (najemca) powinien obliczać termin wypowiedzenia,
  • w którym nastąpić ma skutek rozwiązania umowy najmu.

Doręczenie wypowiedzenia w ściśle oznaczonym terminie.

Kontrolując dzień doręczenia wypowiedzenia umowy najmu, kontrolujesz jednocześnie datę wygaśnięcia umowy. W tym przypadku szczególnie istotna jest możliwość udowodnienia dnia, w którym doszło do doręczenia dokumentu wypowiedzenia (wymóg wypowiedzenia umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności z pewnością wynika z Twojej umowy najmu). Najprostszymi dowodami są: dokument potwierdzenia odbioru listu poleconego, dokument potwierdzenia odbioru przesyłki kurierskiej lub datowany podpis wynajmującego (najemcy) na kopii dokumentu wypowiedzenia. Nie jest także wykluczone przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka.

Jeżeli chcesz rozwiązać umowę ze skutkiem następującym w oznaczonym dniu, najlepszym sposobem będzie osobiste doręczenie dokumentu wypowiedzenia i uzyskanie datowanego podpisu adresata tego dokumentu. Rozsądną kontrolę dnia doręczenia wypowiedzenia zapewnia nadanie przesyłki kurierskiej, zdecydowanie najmniejszy wpływ będziesz miał na termin doręczenia listu poleconego.

Oznaczenie początkowego dnia biegu (obliczania) terminu wypowiedzenia.

Jeżeli uzyskać pewność co do daty rozwiązania umowy najmu, wypowiedzenie musisz doręczyć wynajmującemu (najemcy) wcześniej oraz określić od jakiego dnia powinien rozpocząć się bieg terminu wypowiedzenia:

Wypowiadam umowę najmu lokalu handlowego numer [ … ] znajdującego się w centrum handlowym [ … ] z dnia [ … ] („Umowa”) z dniem 31 maja 2012 roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a to na podstawie § 23 Umowy.

Wypowiedzenie umowy najmu wykorzystujące zaproponowaną formułę wypowiedzenia osiągnie skutek z końcem dnia 31 sierpnia 2012 roku, skutkiem czego umowa najmu przestanie obowiązywać z dniem 1 września 2012 roku. Najistotniejsze jest aby takie wypowiedzenie zostało doręczone jego adresatowi przed dniem 31 maja 2012 roku, przy czym możesz wysłać je w dowolnym momencie, nie martwiąc się o konkretną datę jego doręczenia (naturalnie o ile nastąpi przed zamierzonym początkiem biegu terminu wypowiedzenia).

W przypadku wypowiadania umowy najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach, może wystąpić sytuacja, w której nie będzie możliwa kontrola dnia rozwiązania umowy poprzez oznaczenie dnia, od którego liczony ma być termin wypowiedzenia. Sytuacja taka zaistnieje jeżeli miesiąc, w którym rozpocząć ma się bieg terminu wypowiedzenia ma więcej dni niż miesiąc, w którym ma się zakończyć bieg tego terminu.

Jak rozwiązać taką sytuację? Napiszę Ci o tym w jednych z kolejnych wpisów!

Kategorie: UmowaWyjście
Tagi:

Komentarze (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. También llamados en la léxica como efectivo inmediatamente, creditos rapidos, prestamos rapidos no importa asnef rapidos entre otros
  prestigios, son un tipo de producto quee pese a ssu osadía de
  adquisición llevan como contrapartida un costo elevado, dado que en general los creeditos inmediatamente se
  caracterizan ciertamjente guardar tarifas de logro astronómicas comparadas con el excefente de los artículos dee financiación.

  Viisit my website … credito familiar prestamos personales (bancodecredito.credito-prestamos.es)

Skomentuj

Back to Top