Po co zastrzega się karę umowną w umowie najmu lokalu w galerii handlowej?

Autor: 31 maja 20120 komentarzy

W poprzednim wpisie napisałem o najczęstszym sposobie określenia odpowiedzialności najemcy lokalu użytkowego w galerii handlowej w przypadku rozwiązania umowy z winy najemcy. Odpowiedzialność taka polega na obowiązku zapłaty:

  1. kary umownej,
  2. odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie najmu.

Podstawę nałożenia na stronę umowy najmu obowiązku zapłaty kary umownej stanowi art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego:

art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Jaki jest cel nakładania obowiązku zapłaty kary umownej? Przede wszystkim uproszczenie dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody. Dla skutecznego dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego (przede wszystkim art. 471 Kodeksu cywilnego oraz art. 487 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 471 Kodeksu cywilnego) konieczne jest przede wszystkim wykazania szkody (oraz jej wysokości) poniesionej przez jedną ze stron umowy oraz związku przyczynowego zachodzącego pomiędzy niewykonaniem (lub nienależytym wykonaniem) zobowiązania oraz poniesioną szkodą.

Zastrzeżenie kary umownej zwalnia stronę dochodzącą szkody od obowiązku wykazania wskazanych powyżej dwóch elementów: szkody oraz związku przyczynowego. Powoduje to znaczne polepszenie sytuacji procesowej wynajmującego – nie musi wykazywać nie tylko wysokości poniesionej przez niego szkody, lecz także samego faktu jej powstania. Wynajmujący może żądać zapłaty kary umownej nawet w przypadku gdyby nie poniósł jakiejkolwiek szkody.

Pamiętaj, że kara umowna może podlegać miarkowaniu (zmniejszeniu) – pisałem o tym tutaj. W kolejnym wpisie odniosę się do możliwości żądania od najemcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie najmu. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się tutaj.

Kategorie: Kary umowneKlauzule umowneOdpowiedzialnośćWyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top